WWW-MINCRYST - Search Results


Set(s) of 52 Unique name(s), containing Cs
(in parenthesis - number of cards)

Attention: Mineral cards will be opened in new window

ALUM (5)HECTORITE (1)MONTMORILLONITE (2)RASVUMITE (1)
ALUMOSILICATE_Cs (1)HILAIRITE (1)NANPINGITE (1)RHODIZITE (1)
APHTHITALITE (1)HOLLANDITE (10)NEPHELINE (1)SENKEVICHITE (1)
AVOGADRITE (1)INDIALITE (1)OXIDE_HYDROXIDE_HYDRATE_Cs_URANYL (1)SILICATE_Cs_Li (1)
BERYL (6)KIRCHHOFFITE (1)PAUTOVITE (2)SILICATE_Cs_Mn (1)
BIKITAITE (1)KUPLETSKITE-(Cs) (1)PERLIALITE (1)SILICATE_Cs_Sb (1)
CANCRINITE (1)LEIFITE (1)PEROVSKITE (2)SILICATE_Cs_Th (1)
CAPRANICAITE (1)LEUCITE (7)PEZZOTTAITE (2)TELYUSHENKOITE (1)
CESIUM (3)LONDONITE (4)PHLOGOPITE (1)TETRAFERRIANNITE (7)
CESSTIBTANTITE (1)MARGARITASITE (1)PHOSPHATE_HYDRATE_Cs_Mn (1)YUSUPOVITE (1)
CHABAZITE (2)MENDELEEVITE-(Ce) (1)PHOSPHATE_SILICATE_Cs_Ti (1)ZEOLITE (14)
CLINOPTILOLITE-Ca (1)META-AUTUNITE (2)PHYLLOTUNGSTITE-Pb (2)ZERAVSHANITE (1)
GALKHAITE (2)MOLYBDATE_Cs_URANYL (2)POLLUCITE (8)ZORITE (1)