SCORZALITE [1], structure type - lazulite

Atomic Positions

N/Nx/ay/bz/cB(j)Occupancy
1
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
Fe=0.7600, Mg=0.2400
2
0.7320
0.2670
0.0040
0.0000
Al
3
0.2490
0.1110
0.7470
0.0000
P
4
0.7460
0.1300
0.7470
0.0000
OH
5
0.2190
0.0000
0.9050
0.0000
O
6
0.2910
0.0000
0.5890
0.0000
O
7
0.0460
0.2540
0.1290
0.0000
O
8
0.4320
0.2510
0.3660
0.0000
O